Image Image Image Image Image

Rahnoja Jahiseltsi Põhikiri

Mittetulundusühingu Rahnoja Jahiselts (edaspidi Selts) põhikiri on vastu võetud asutamiskoosolekul 09.06.1990. a. Muudetud 12.juuni 2011 aasta üldkoosolekul.

I Seltsi nimi, asukoht ja eesmärk

1. Seltsi nimeks on Rahnoja Jahiselts.

2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tori vald

3. Seltsi eesmärgiks on koondada Tori ja Vändra valdade jahimehi, ühiselt arendades jahimajanduslikku tegevust Rahnoja jahipiirkonnas, sh omandada või rentida kinnisvara.

II Liikmed, nende õigused ja kohustused

1. Seltsi võib kuuluda isik, kes on vähemalt 16. aastat vana, kellel on kehtiv jahitunnistus ja kes tunnistab käesolevat põhikirja.

2. Seltsi liikmeks võetakse pärast üheaastast kandidaadiaega üldkoosoleku otsusega soovitaja-juhendaja esildisel. Seltsi liikme kandidaadiks võetakse üldkoosoleku otsusega isik, kes vastab käesoleva peatüki esimeses punktis toodule. Seltsi liikme kandidaadiks võtmise otsuses määratakse ka soovitaja-juhendaja.

3. Seltsi liikmed tasuvad liikmemaksu jooksva aasta eest hiljemalt 31. märtsiks. Kandidaadid tasuvad kandidaadimaksu seitsme päeva jooksul pärast üldkoosoleku otsust kandidaadiks vastuvõtmisest.

4. Seltsi liikmel on õigus:

4.1. Võtta osa Seltsi tegevusest

4.2. Valida ja olla valitud Seltsi juhtivasse organitesse.

5. Seltsi liige on kohustatud:

5.1. Võtma osa seltsi tegevusest ning aitama kaasa Seltsi ees seisvate ülesannete lahendamisele.

5.2. Pidama kinni Seltsi põhikirjast, täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

6. Seltsi liiget võib karistada kohustuse mittetäimisel märkusega, noomitusega, jahist eemaldamisega, kuni ühe aastase jahikeeluga või Seltsist väljaheitmisega. Karistuse määrab jahijuhataja või Seltsi juhatus asjaosalise juuresolekul. Jahijuhataja saab karistada märkusega või jahist eemaldamisega, juhatus saab määrata iga karistuse, välja arvatud Seltsist väljaheitmine. Seltsi üldkoosolek saab määrata iga karistuse. Seltsi liikme Seltsist väljaheitmise poolt peab olema 2/3 Seltsi liikmetest.

III Struktuur ja juhtimine

1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas.

2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Seltsi juhatuse või ühe kolmandiku liikmete nõudmisel.

3. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra määrab kindlaks juhatus ning teatab sellest Seltsi liikmetele kirjalikul vähemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.

4. Seltsi üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole otsustusvõimeline, sest sellest võtab osa alla poole liikmetest, kutsub juhatus päevakorda muutmata kokku uue koosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud häältest sõltumata. See kehtib üksnes juhul, kui uue koosoleku kokkukutsumise teade on saadetud osanikele mitte varem kui kaks päeva pärast esimest koosolekut ja mitte hiljem kui kümnendal päeval pärast esimest koosolekut.

5. Seltsi üldkoosolek:

5.1. Võtab vastu Seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi

5.2. Otsustab tehingu tegemise kinnisvaraga, sh kasutuslepingu sõlmimise või omandamise.

5.3. Valib Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni (revidendi) 3 aastaks.

5.4. Kuulab ära ja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded.

5.5. Võtab vastu Seltsi kodukorra, teeb selles muudatusi.

5.6. Arutab Seltsi tegevuse strateegilisi küsimusi ja võtab selle kohta vastu otsuseid.

5.7. Kinnitab liikme- ja kandidaadimaksu suurused ning jahilubade hinnad

6. Üldkoosolek võtab vastu kodukorra, otsustab põhikirja muutmist ja tegevuse jätkamist puudutavad küsimused kahe kolmandiku, muud küsimused lihthäälteenamusega.

7. Üldkoosoleku vahelisel perioodil juhib Seltsi tegevust juhatus, mille koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

7.1. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest.

7.2. Juhatuse tööd korraldab juhatuse poolt valitud esimees.

8. Juhatuse esimehel on õigus esindada Seltsi kõigis tehingutes. Teised juhatuse liikmed võivad seltsi esindada ainult ühiselt. Juhatuse esimehel on õigus anda luba tehingu tegemiseks ka ühele juhatuse liikmele.

9. Seltsi revisjonikomisjon (revident) revideerib Seltsi juhatuse tegevust vähemalt üks kord aastas ning annab aru üldkoosolekule.

IV Likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

1. Seltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

2. Pärast võlgade tasumist järgi jääv vara jagatakse liikmete vahel.

3.Seltsi poolt tasuta kasutamiseks saadud või rendile võetud vara tagastatakse kehtestatud korras nende valdajatele.

Aadi Saar

Rahnoja Jahiseltsi juhatuse esimees