Image Image Image Image Image

Rahnoja Jahiseltsi Põhikiri

Rahnoja Jahiseltsi Põhikiri
Mittetulundusühingu Rahnoja Jahiselts (edaspidi Selts) põhikiri on vastu võetud asutamiskoosolekul
09.06.1990. a. Muudetud 12.juuni 2011 aasta üldkoosolekul 09. juuni 2018 aasta üldkoosolekul ja
10.06.2023 üldkoosolekul
I Seltsi nimi, asukoht ja eesmärk
1. Seltsi nimeks on Rahnoja Jahiselts.
2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tori vald.
3. Seltsi eesmärgiks on koondada ausast ja eetilisest jahipidamisest lugupidavaid jahimehi, ühiselt
arendades jahimajanduslikku tegevust Rahnoja jahipiirkonnas, sh omandada või rentida kinnisvara.
4. Seltsi eesmärkide saavutamiseks tegeleb Selts on jahipidamise korraldamisega, jahilaskespordiga,
jahiturismiga, loodushariduse edendamisega ja puhkuseteenuse osutamisega.
II Liikmed, nende õigused ja kohustused
1. Seltsi võib kuuluda isik, kes on vähemalt 16. aastat vana, kellel on kehtiv jahitunnistus ja kes
tunnistab käesolevat põhikirja.
2. Seltsi liikme kandidaadiks võetakse üldkoosoleku otsusega isik, kes vastab käesoleva peatüki
esimeses punktis toodule. Seltsi liikmeks võetakse pärast üheaastast kandidaadiaega üldkoosoleku
otsusega soovitaja-juhendaja esildisel, mis esitatakse üldkoosolekule. Üldkoosoleku otsusel võib
kandidaadiaega pikendada kuni kaks korda üheaastaste perioodide kaupa. Seltsi liikme kandidaadiks
võtmise otsuses määratakse ka soovitaja-juhendaja. Üldkoosoleku ühehäälsel otsusel võib liikme
vastu võtta ilma üheaastase kandidaadiaja läbimiseta ja soovitaja-juhendaja esildiseta.
3. Seltsi liikmed tasuvad liikmemaksu jooksva aasta eest hiljemalt 31. märtsiks. Kandidaadid tasuvad
kandidaadimaksu seitsme päeva jooksul pärast üldkoosoleku otsust kandidaadiks vastuvõtmisest.
4. Seltsi liikmeks võtmisel tasub Seltsi liige üldkoosoleku otsusega määratud ühekordse liikmeks astumise
tasu üldkoosoleku otsuses ette nähtud aja jooksul.
5. Seltsi liikmel on õigus:
5.1. Võtta osa Seltsi tegevusest
5.2. Valida ja olla valitud Seltsi juhtivatesse organitesse.
6. Seltsi liige on kohustatud:
6.1. Võtma osa Seltsi tegevusest, sh Seltsi korraldatavatest lööktööpäevakutest (heakorratööd) ja
ühisjahid ning aitama kaasa Seltsi ees seisvate ülesannete lahendamisele.
6.2. Pidama kinni Seltsi põhikirjast, täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
7. Seltsi liikme kohustuse rikkumiseks loetakse käesoleva põhikirjas nimetatud kohustuste mittetäitmist.
Seltsi liikme kohustuse rikkumiseks loetakse muu hulgas Seltsi korraldatud lööktööpäevakutel korduvat
mitteosalemist, ühisjahil jahijuhataja korralduste mittetäitmist, Seltsil liikmele või Seltsi liikme
enamusosalusega äriühingule kuuluval maa-alal jahipidamise keelamist või ebamõistlike tingimustega
jahipidamise kitsendamist.
8. Seltsi juhatuse või üldkoosoleku otsusega võib peatada Seltsi liikme liikmesuse, kui pädevate
õiguskaitseorganite poolt on algatatud Seltsi liikme suhtes menetlus tulenevalt jahiseaduse või
relvaseaduse rikkumisest.
9. Seltsi liiget võib karistada kohustuse rikkumisel märkusega, noomitusega, jahist
eemaldamisega, kuni ühe aastase jahikeeluga või Seltsist väljaheitmisega. Karistuse määrab
jahijuhataja, Seltsi juhatus või üldkoosolek. Asjaosalise antakse eelnevalt teada, millal Seltsi juhatus või
üldkoosolek karistuse määramist arutab, et asjaosalisel oleks võimalik karistuse määramisel olla juures ja
anda enda poolt selgitusi. Teade edastatakse Seltsi liikme poolt Seltsile esitatud kontaktaadressile (epost)
või telefoninumbrile. Jahijuhataja saab karistada märkusega või
jahist eemaldamisega, juhatus saab määrata iga karistuse, välja arvatud Seltsist väljaheitmine. Seltsi
üldkoosolek saab määrata iga karistuse. Seltsi liikme Seltsist väljaheitmise poolt peab olema 2/3
Seltsi liikmetest. Seltsi liikme väljaarvamisest teavitatakse Seltsist välja arvatud Seltsi liiget, kes ei osale
välja arvamise otsuse teinud üldkoosolekul, Seltsi liikme poolt Seltsile esitatud kontaktaadressile
(e-post).
III Struktuur ja juhtimine
1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas.
2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Seltsi juhatuse või ühe kolmandiku liikmete nõudmisel.
3. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra määrab kindlaks juhatus ning teatab sellest Seltsi liikmetele
kirjalikul vähemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist.
4. Seltsi üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liikmetest. Kui
üldkoosolekul ei ole otsustusvõimeline, sest sellest võtab osa alla poole liikmetest, kutsub juhatus
päevakorda muutmata kokku uue koosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma koosolekul
esindatud häältest sõltumata. See kehtib üksnes juhul, kui uue koosoleku kokkukutsumise teade on
saadetud osanikele mitte varem kui kaks päeva pärast esimest koosolekut ja mitte hiljem kui
kümnendal päeval pärast esimest koosolekut.
5. Seltsi üldkoosolek:
5.1. Võtab vastu Seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi
5.2. Otsustab tehingu tegemise kinnisvaraga, sh kasutuslepingu sõlmimise või
omandamise.
5.3. Valib Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni (revidendi) 3 aastaks.
5.4. Kuulab ära ja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded.
5.5. Võtab vastu Seltsi kodukorra, teeb selles muudatusi.
5.6. Arutab Seltsi tegevuse strateegilisi küsimusi ja võtab selle kohta vastu
otsuseid.
5.7. Kinnitab liikme- ja kandidaadimaksu suurused ning jahilubade hinnad.
5.7. Kehtestab Seltsi liikme vastuvõtmisel ühekordse liikmeks astumise tasu ja tasu maksmise
tähtaja.
6. Üldkoosolek võtab vastu kodukorra, otsustab põhikirja muutmist ja tegevuse jätkamist puudutavad
küsimused kahe kolmandiku, muud küsimused lihthäälteenamusega.
7. Üldkoosoleku vahelisel perioodil juhib Seltsi tegevust juhatus. Juhatuse koosolek on
otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest. Juhatuse tööd korraldab
juhatuse poolt valitud esimees.
8. Juhatuse esimehel on õigus esindada Seltsi kõigis tehingutes. Teised juhatuse liikmed võivad seltsi
esindada ainult ühiselt. Juhatuse esimehel on õigus anda tehingu tegemiseks volitus ka ühele juhatuse
liikmele.
9. Seltsi revisjonikomisjon (revident) revideerib Seltsi juhatuse tegevust vähemalt üks kord aastas
ning annab aru üldkoosolekule.
IV Likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine
1. Seltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ja ümberkujundamine toimub
seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
2. Pärast võlgade tasumist järgi jääv vara jagatakse liikmete vahel.
3.Seltsi poolt tasuta kasutamiseks saadud või rendile võetud vara tagastatakse
kehtestatud korras nende valdajatele.